Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  • Projekt :

    „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem”

„KEN SOLUTIONS” Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że w okresie od 01.01.2010 r. do 31.01.2011 r. realizuje projekt pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, który jest współfinansowany z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-02-034/09-00
UDA-POIG.04.01.00-02-034/09-00
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 4.484.540,00 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją I Etapu Projektu cześć badawcza - prace rozwojowe wynosi: 3.214.100,00 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją II Etapu Projektu cześć wdrożeniowa wynosi: 588.000,00 zł
Oczekiwana wartość dofinansowania w związku z realizacją projektu wynosi: 1.796.145,00 zł