„KEN SOLUTIONS” Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że w okresie od 01.01.2010 r. do 31.01.2011 r. realizuje projekt pt.:

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”

który jest współfinansowany z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Więcej